Tin tổng hợp

Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong đại dịch COVID-16

Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong đại dịch COVID-16

21/10/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 6/8/2023 ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để […]

Xem chi tiết
Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong đại dịch COVID-14

Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong đại dịch COVID-14

21/10/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 6/8/2023 ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để […]

Xem chi tiết
Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong đại dịch COVID-13

Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong đại dịch COVID-13

21/10/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 6/8/2023 ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để […]

Xem chi tiết
Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong đại dịch COVID-12

Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong đại dịch COVID-12

21/10/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 6/8/2023 ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để […]

Xem chi tiết
Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong đại dịch COVID-10

Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong đại dịch COVID-10

21/10/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 6/8/2023 ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để […]

Xem chi tiết
`