Thuỳ phải tuyến giáp có nhu mô khối đồng âm 7x3mm

`