Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib và viêm gan B

`